ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Δηλώνω ότι συγκατατίθεμαι ρητά και ανεπιφύλακτα στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συμπλήρωσα στην παρούσα φόρμα επικοινωνίας

Διεύθυνση

Διεύθυνση : Πετρωτό Πατρών, 26500, Πάτρα
Ωράριο Τηλ. Εξυπηρέτησης: 09.00 – 17.00
Τηλέφωνο: 2610 522812 – 2610 527089

Email

1861cwc@clauss.gr